fbpx

Klauzula informacyjna

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dlatego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obwieszczamy wszem i wobec:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
  a) w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO) – obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych na rzecz klientów i kontrahentów
  b) do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
  c) do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
  d) w pozostałych celach, w tym do działań marketingowych, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.
 3. ADO może stosować profilowanie, jeżeli obligują go do tego przepisy, lub na podstawie zgody, np. użytkownika strony internetowej
 4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

SILVERFOX S.C. A. Zdanowicz, P. Strutyński,
Białystok, ul. gen. W. Andersa 5 lok 508
NIP 542 326 15 90